W chwili obecnej w Domu działa 8 pracowni:

  • kulinarna i gospodarstwa domowego – Małgorzata Stelmach, Magdalena Wiśniewska
  • kulturalno – oświatowa -  Bogumiła Cieślik, Daria Matla
  • plastyczno – artystyczna – Anna Marciniszyn
  • komputerowa – Patrycja Hinczewska
  • muzyczno – teatralna – Monika Chaczko
  • ceramiczno – ogrodnicza – Anna Kozerska
  • rehabilitacyjna 
  • warsztatowo-stolarska – Waldemar Halikowski

 

Pracownia kulinarna i gospodarstwa domowego

 Zajęcia prowadzone w pracowni kulinarnej i gospodarstwa domowego uczą podopiecznych samodzielności w dziedzinie zaspokajania podstawowych funkcji życiowych. Wzmacniają poczucie własnej wartości, wiarę we własne możliwości. Uczą zaradności, odpowiedzialności i organizacji pracy. W ramach pracowni kulinarnej każdego dnia przygotowujemy wspólnie z uczestnikami gorący posiłek, z którego korzystają wszyscy podopieczni Domu. Uczą się także samodzielnie przygotowywać proste posiłki w domu. Podopieczni poznają zasady zdrowego odżywiania się, przygotowania jadłospisu czy sporządzania listy zakupów oraz wybierania potrzebnych produktów w sklepie. Uczą się i utrwalają umiejętności samodzielnej obsługi sprzętu AGD tj.: zmywarki, kuchenki gazowej i mikrofalowej, miksera oraz pralki. Zajęcia w pracowni obejmują także mycie naczyń, zachowanie czystości w miejscu pracy i przestrzegania zasad higieny osobistej. Ponadto w pracowni kulinarnej odbywa się planowanie budżetu domowego, organizowanie przyjęć, pieczenie ciasteczek, ciast, przygotowanie potraw z okazji Wigilii czy Świąt Wielkanocnych. Uczymy estetycznego nakrywania do stołu i posługiwania się sztućcami.

 

Pracownia kulturalno - oświatowa

Program zajęć w pracowni dostosowany jest do możliwości, oczekiwań, a także do indywidualnych zainteresowań uczestników. W ramach pracowni odbywają się wyjścia do muzeum, biblioteki, kina, wyjazdy na wycieczki, wyjścia na spacery, kultywowane są tradycje, zwyczaje i obrzędy co integruje naszych uczestników. Poza stałym dostępem do prasy, internetu, telewizji i radia uczestnicy naszego Domu mają zagwarantowaną możliwość wzięcia udziału w różnych uroczystościach i spotkaniach kulturalno-oświatowych. Naszym wspólnym celem jest przeciwdziałanie izolacji społecznej naszych podopiecznych.

 

Pracownia plastyczno - artystyczna 

Głównym celem pracowni jest rozwijanie zdolności plastycznych oraz zainteresowanie sztuką. Uczestnicy mają możliwość zapoznania się z podstawowymi technikami plastycznymi, doskonalenia swoich umiejętności, ale przede wszystkim wyrażania siebie i swoich uczuć poprzez tworzone dzieła. W trakcie zajęć  wykorzystywane są  różnorodne formy plastyczne i rękodzielnicze. Ponadto pracownia organizuje wyjścia na wystawy plastyczne oraz bierzemy udział w konkursach plastycznych organizowanych przez różne instytucje. 

grupa ludzi malujących kamienie farbkami

 

Pracownia komputerowa

Pracownia jest wyposażona w komputery, drukarki, kamerki, słuchawki, co pozwala uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy na nabywanie umiejętności korzystania z nowych technologii. Sprzęt w pracowni jest również wykorzystywany do prowadzenia zajęć terapeutycznych polegających na stymulacji umysłowej osób upośledzonych. Zajęcia prowadzone są za pomocą różnych metod i form pracy dostosowanych indywidualnie do uczestników w zależności od stopnia ich niepełnosprawności oraz umiejętności pisania i czytania. Podopieczni uczą się praktycznej obsługi komputera, poznają system operacyjny i najważniejsze jego programy, a także korzystają ze sprzętów takich jak drukarka czy aparat cyfrowy, którym wykonują zdjęcia podczas wycieczek oraz wydarzeń organizowanych przez placówkę. Ponadto podczas zajęć stosowany jest trening komunikacyjny z wykorzystaniem alternatywnych sposobów porozumiewania się.

grupa ludzi słuchających muzyki przy komputerach

 

Pracownia muzyczno - teatralna

Pracownia wyposażona jest w sprzęt nagłaśniający, telewizor, radio i inne przedmioty potrzebne do realizacji zadań terapeutycznych typu: maty do tańczenia, instrumenty muzyczne typ Orfa (marakasy, janczary, trójkąty, tamburyna). Celem pracowni jest rozbudzanie u uczestników wrażliwości na sztukę i muzykę, kształtowanie umiejętności obcowania z literaturą oraz różnymi dziedzinami sztuki, rozwijanie kreatywności, wyobraźni oraz uwrażliwienie na muzykę. Prowadzone są zajęcia umuzykalniające, choreograficzne, wokalne oraz teatralne rozwijające talenty aktorskie i recytatorskie Uczestnicy Domu chętnie biorą udział w proponowanych formach terapii zajęciowej oraz występują w różnego rodzaju przeglądach i festiwalach. Sukcesem są występy artystyczne nagradzane wyróżnieniami oraz dyplomami (przeglądy taneczne oraz festiwale karaoke) oraz wystąpienia wewnętrzne. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia muzyczne i  taneczne. W ramach nich podopieczni sami  tworzą teksty piosenek, komponują muzykę oraz uczą  się śpiewu. Rozwijają swoje umiejętności artystyczne oraz wdrażają je do aktywności twórczej, a to procentuje pracą nad samym sobą i pokonywaniem własnych trudności.

Grupa śpiewających ludzi

 

Pracownia ceramiczno - ogrodnicza

Głównym celem pracy terapeutycznej w pracowni ceramicznej jest rozwijanie postaw twórczych, wyobraźni oraz ciekawości poznawania świata poprzez realizację własnych pomysłów w pracach z gliną i ceramiką. Zajęcia ceramiczne mają również na celu kształtowanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie poczucia piękna oraz wyrażania własnych uczuć w sposób niewerbalny. Prace w glinie sprzyjają umacniają wiary we własne siły, ale przede wszystkim służą rozładowaniu napięcia emocjonalnego. Uczestnicy uczą się różnych technik rzeźbiarskich, przygotowania materiału i doboru odpowiednich narzędzi. Poznają cały proces technologii ceramiki, począwszy od lepienia naczynia, jego zdobienie, szkliwienie i wypalanie w piecu ceramicznym. W pracowni powstają gliniane naczynia użytkowe, figurki, świeczniki, a także biżuteria. Ponadto  projektuje się i wykonuje ozdoby świąteczne i okolicznościowe.

Pracownia ogrodnicza to miejsce, w którym uczestnicy zdobywają wiedzę niezbędną do wykonywania prac w ogrodnictwie, zdrowego stylu życia, zrozumienia zjawisk występujących w przyrodzie, posługiwania się narzędziami i sprzętami ogrodniczymi. Realizowane w ramach zajęć prace kształtują ich charaktery, systematyczność oraz dają okazję do częstego obcowania z przyrodą. Plan pracowni jest dostosowany do zmieniających się pór roku, warunków atmosferycznych oraz indywidualnych predyspozycji uczestników. Wykonując wspólnie wcześniej omówione i zaplanowane zadania, rozwijana jest umiejętność efektywnej współpracy w grupie. Prace wykonywane w ramach zajęć w pracowni, to obsługa prostych narzędzi ogrodniczych, uprawa i pielęgnacja roślin, koszenie trawy, sadzenie i |pielęgnacja roślin znajdujących się wewnątrz budynku a także utrzymywanie porządku wokół budynku ŚDS.

Dwie kobiety rzeźbią z gliny
Mężczyzna grabiący ogod

 

Pracownia rehabilitacyjna 

Fizjoterapeuta w pracowni aktywizuje uczestników do zajęć ruchowych oraz aktywnego uczestniczenia w zajęciach rehabilitacyjnych. W pracowni jest możliwość korzystania z urządzeń i przyrządów rehabilitacyjnych, fotela masującego oraz z gabinetu fizykoterapii, w którym wykonywane są zabiegi fizykalne, poprawiające stan zdrowia. Dbając o aktywność ruchową podopiecznych spędzamy również czas ćwicząc na przyrządach siłowni zewnętrznej, uprawiamy nordic - walking, grywamy w tenisa stołowego, piłkarzyki, badmintona.

 

Pracownia warsztatowo - stolarska 

Celem pracowni jest nauka podstawowych czynności w procesach stolarskich, przydatnych w życiu codziennym. Pomoc w rozwijaniu zainteresowań, usprawnianie koordynacji ruchowej, pobudzanie wyobraźni i kreatywności. W pracowni uczestnicy wraz z opiekunem wykonują różnorodne wyroby, m.in: ławki,  karmniki dla ptaków, ule i stoły oraz przedmioty służące do upiększania naszej placówki np. donice, pergole, regały. Pracownia warsztatowo-stolarska wyposażona jest w wysokiej klasy sprzęt i oprzyrządowanie stolarskie.

Mężczyzna tnący deskę w pracowni stolarskiej

 

Gabinet Pedagoga 

Naszym wspólnym celem jest podtrzymywanie posiadanych umiejętności oraz trenowanie funkcji kognitywnych. Pracujemy nad poszerzaniem horyzontów w zakresie wiedzy o otaczającym świecie. Przywracamy chęć poszukiwania odpowiedzi na pytania, dotyczące spraw życia codziennego. Walczymy z niechęcią do wysiłku intelektualnego, która wynika ze stanu zdrowia oraz wieku naszych uczestników. Skupiamy się na pracach, wymagających wysiłku umysłu, rąk i szczególnej koncentracji uwagi. Prowadzimy relaksacje i treningi: rozładowania napięć emocjonalnych, zastępowania agresji. Realizujemy debaty i dyskusje, nie unikamy tematów trudnych.

Grupa ludzi układających gry

 

Gabinet Psychologa 

Pokój terapeutyczny to miejsce, gdzie prowadzone są zajęcia usprawniające funkcje poznawcze w Sali Doświadczania Świata, z użyciem tablicy multimedialnej i pomocy terapeutycznych Metody Krakowskiej. Codziennie odbywa się relaksacja i biblioterapia. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo. Uczestnicy korzystają również z możliwości badania psychologicznego z opinią pisemną do celów orzeczniczych. Bardzo istotnym elementem terapii jest rozmowa i kontakt z drugim człowiekiem.

Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w Chojnowie